* *

تداوم کلاسهاي زندۀ توسعه شايستگي در خرداد 1400
به گزارش روابط عمومي مرکز آموزش مديريت دولتي: از مجموعه دوره هاي توسعه شايستگي عمومي مديران، کلاس «مهارتهاي ارتباطي: ارتباط خلاق و اثربخش» با تدريس خانم دکتر مالکي روز دوشنبه 24 خرداد 1400 با حضور 63 فراگير و کلاس «نظارت و کنترل تا حصول نتيجه: توانمندسازي منابع انساني» با بيان خانم محمدنژاد با حضور 52 فراگير از دستگاههاي اجرايي کشور از طريق سامانه آموزش هاي الکترونيکي مرکز آموزش مديريت دولتي (lms.smtc.ac.ir)  برگزار شد.

-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار