«سامانه تربيت و آموزش مديران» كه مبتني بر احكام مقام معظم رهبري در سياست‌هاي كلي نظام اداري و ماده 56 قانون مديريت خدمات كشوري و نيز براي اجراي تصويب‌نامه ‌شماره 6643/206 مورخ 1390/3/23 شوراي عالي اداري بوده است، در سه حوزه آموزش‌هاي تعالي معنوي، آموزش‌هاي تعالي حرفه‌اي و آموزش‌هاي تخصصي مديريت طراحي شده و طي بخشنامه شماره 32664/90/200 در تاريخ 1390/12/15 ابلاغ گرديد.

اين سامانه با هدف:

تربيت استعدادهاي مديريتي، آموزش سطوح سه‌گانه مديران حرفه‌اي  و بازآموزي مديران سياسي كشور طراحي شده است.

 

 «سامانه تربيت و آموزش مديران» در استان‌ها

سامانه تربيت و آموزش مديران در نيمه اول سال 1391 در استان‌هاي 

تهران - قزوین- سمنان - البرز- كرمان - همدان - مازندران - مركزي - لرستان - گلستان -

خوزستان -آذربایجان غربی
-بوشهر-کهگیلویه و بویر احمد -خراسان جنوبی -زنجان

  هرمزگان و قم

به مرحله اجرا درآمده است.