کارگرو های تخصصی کارگرو های تخصصی

کارگروه های تخصصی

شورای راهبری
رئيس کارگروه: مهندس نادر ریاحی


روش شناسی
رئيس کارگروه: دکتر بهروز دری


مبانی مدیریت اسلامی
رئيس کارگروه: دکتر نقی پور فر


فرهنگ سازمانی
رئيس کارگروه: دکتر برزو فرهی


توانمند سازی کارکنان
رئيس کارگروه: دکتر مجید پسران قادر


توانمند سازی مدیران
رئيس کارگروه: دکتر حسن بختیاری


دولت الکترونیک
رئيس کارگروه: دکتر علی اکبر جلالی


نظام های استخدامی و جبران خدمت
رئيس کارگروه: دکتر داود عبادیانی


ساختارها وفرایندها
رئيس کارگروه: دکتر علی اصغر پور عزت


 

بهره وری و کیفیت
رئيس کارگروه: دکتر بهروز ریاحی


 

سلامت اداری
رئيس کارگروه: دکتر حسن عابدی جعفری


 

پایش وممیزی
رئيس کارگروه: دکتر فرج الله رهنورد