دیدگاه ها دیدگاه ها

سياست هاي كلي نظام اداري ابلاغي مقام معظم رهبري

1 نهادینه سازی فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش های اسلامی و کرامت انسانی و ارج نهادن به سرمایه های انسانی و اجتماعی.
2 عدالت محوری در جذب، تداوم خدمت و ارتقای منابع انسانی.
3 بهبود معیارها و روزآمدی روش های گزینش منابع انسانی به منظور جذب نیروی انسانی توانمند، متعهد و شایسته و پرهیز از تنگ نظری ها و نگرش های سلیقه ای و غیر حرفه ای.
4 دانش گرایی و شایسته سالاری مبتنی بر اخلاق اسلامی در نصب و ارتقای مدیران.
5 ایجاد زمینه رشد معنوی منابع انسانی و بهسازی و ارتقای سطح دانش، تخصص و مهارت های آنان.
6 رعایت عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات با تاکید بر عملکرد، توانمندی، جایگاه و ویژگی های شغل و شاغل و تامین حداقل معیشت با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی.
7 زمینه سازی جذب و نگه داری نیروهای متخصص در استان های کمتر توسعه یافته و مناطق محروم.
8 حفظ کرامت و عزت و تامین معیشت بازنشسته گان و مستمری بگیران و بهره گیری از نظرات و تجارب مفید آنها.
9 توجه به استحکام خانوداه و ایجاد تعادل بین کار و زندگی افراد در نظام اداری.
10 چابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم انداز.
11 انعطاف پذیری و عدم تمرکز اداری و سازمانی با رویکرد افزایش اثر بخشی، سرعت و کیفیت خدمات کشوری.
12 توجه به اثر بخشی و کارآیی در فرآیند ها و روش های اداری به منظور تسریع و تسهیل در ارائه خدمات کشوری.
13 عدالت محوری، شفافیت و روزآمدی در تنظیم و تنقیح قوانین و مقرارت اداری.
14 کل نگری، همسوسازی، هماهنگی و تعامل اثر بخش دستگاه های اداری به منظور تحقق اهداف فرابخشی و چشم انداز.
15 توسعه نظام اداری الکترونیک و فراهم آوردن الزامات آن به منظور ارائه مطلوب خدمات عمومی.
16 دانش بنیان کردن نظام اداری از طریق به کارگیری اصول مدیریت دانش و یک پارچه سازی اطلاعات، با ابتنا بر ارزش های اسلامی.
17 خدمات رسانی برتر، نوین و کیفی به منظور ارتقای سطح رضایتمندی و اعتماد مردم.
18 شفاف سازی و آگاهی بخشی نسبت به حقوق و تکالیف متقابل مردم و نظام اداری با تاکید بر دسترسی آسان و ضابطه مند مردم به اطلاعات صحیح.
19 زمینه سازی برای جذب و استفاده از ظرفیت های مردمی در نظام اداری.
20 قانون گرایی، اشاعه فرهنگ مسئولیت پذیری اداری و اجتماعی، پاسخ گویی و تکریم ارباب رجوع و شهروندان و اجتناب از برخورد سلیقه ای و فردی در کلیه فعالیت ها.
21 نهادینه سازی وجدان کاری، انضباط اجتماعی، فرهنگ خود کنترلی، امانت داری، صرفه جویی، ساده زیستی و حفظ بیت المال.
22 تنظیم روابط و مناسبات اداری بر اساس امنیت روانی، اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی، فرهنگی و نیز رفاه نسبی آحاد جامعه.
23 حفظ حقوق مردم و جبران خسارت های وارده بر اشخاص حقیقی و حقوقی در اثر قصور یا تقصیر در تصمیمات و اقدامات خلاف قانون و مقررات در نظام اداری.
24 ارتقای سلامت نظام اداری و رشد ارزش های اخلاقی در آن از طریق اصلاح فرایندهای قانونی و اداری، بهره گیری از امکانات فرهنگی و به کار گیری نظام موثر پیشگیری و برخورد با تخلفات.
25 کارآمد سازی و هماهنگی ساختارها و شیوه های نظارت و کنترل در نظام اداری و یک پارچه سازی اطلاعات.
26 حمایت از روحیه نوآوری و ابتکار و اشاعه فرهنگ و بهبود مستمر به منظور پویایی نظام اداری.
مخاطبان محترم این سیاست ها ( روسای محترم سه قوه، نیروهای مسلح، مسئولان نهادهای غیردولتی ) موظفند زمان بندی مشخص برای عملیاتی شدن آن تهیه و پیشرفت آن در فواصل زمانی معین گزارش نمایند.

سید علی خامنه ای
31/ 01/ 1389


 مهندس نادر ریاحی معاون منابع انسانی وپشتیبانی معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رییس جمهور

سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری، ابزاراساسی دسترسی به اهداف سند چشم انداز وراهنمای برنامه های تحول نظام اداری است

 


خانم دکتر نیک صفت معاون راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رییس جمهور

سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری، میثاق ملی عزم ،اراده وانسجام عملکردی صاحبنظران دانشگاهی،خبرگان اداری واندیشمندان حوزوی برای ایجاد تحول پایدار نظام اداری است

 


دکتر سید احمد طباطبایی مشاور عالی معاونت وعضو شورای راهبری


سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری، می تواند در حکم مانیفست نظام اداری مبنایی برای انسجام بخشی وهماهنگی برنامه هارا فراهم آورد.