فهرست پايان نامه های حمايت شده فهرست پايان نامه های حمايت شده

  عنوان مقاله

چکیده

اصل مدرک

تدوين مدل فرايندي شايستگي هاي مديران منابع انساني  بخش دولتي با تاكيد بر سياستهاي كلي نظام اداري
 

دریافت فایل دریافت فایل

ارائه و پياده سازي نرم افزار يك مدل پشتيبان تصميم در انتخاب مشاغل دوركاري 
 

دریافت فایل دریافت فایل
بررسی الزامات و محدودیت های پیاده سازی دورکاری در سازمان های دولتی ؛ مطالعه موردی مراکز تحقیقاتی وزارت راه و شهرسازی
 
دریافت فایل دریافت فایل
شناسایی عوامل مؤثر بر استقرار دورکاری در حوزه مالیاتی از دیدگاه کارکنان امور مالیاتی شهر تهران
 
دریافت فایل دریافت فایل