گزارش نشست های تخصصی گزارش نشست های تخصصی

ردیف

عناون کارگروه

رئیس گروه و دبیر کارگروه

گزارش مرحله اول ودوم

گزارش مرحله سوم و چهارم

عناوین آموزشی و پژوهشی

نفر ساعت کارگروه

احکام پیشنهادی

تعداد نشست های تخصصی

میزان پیشرفت کار (درصد)

1

فرهنگ سازمانی

دکتر فرهی

سوم

400

12

-

75%

2

توانمند سازی کارکنان

دکتر پسران قادر
آقای صدری

642

12

1

75%

3

دولت الکترونیک

دکتر جلالی
آقای رضی

520

8

-

75%

4

نظام های استخدامی وجبران خدمت

دکتر عبادیانی
آقای بهزاد

-

420

4

-

60%

5

ساختارها و فرآیندها

دکتر پورعزت
آقای بهزاد حیدری

اول

-

180

3

-

15%

6

بهره وری و کیفیت

دکتر ریاحی
آقای فخاری

-

440

8

1

75%

7

سلامت اداری

دکتر عابدی جعفری
آقای قدمیاری

اول

-

-

800

8

3

70%

8

پایش وممیزی

دکتر رهنورد
دکتر کردرستمی

اول

-

360

-

-

50%