* *

پنجمين نشست علمي-تخصصي مرکز با حضور دکتر پورعزت برگزار شد
به گزارش روابط عمومی مرکز: پنجمین نشست علمی – تخصصی در سال 1401 با عنوان «طراحی شبکه آزمایشگاه های خط مشی گذاری برای تعالی حکمرانی کشور» در روز دوشنبه سوم مرداد ماه با حضور سرکار خانم دکتر سهرابی رئیس محترم مرکز،  معاونین و تعدادی از مدیران و کارکنان مرکز به صورت حضوری و بیش از 600  نفر از مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی کشور با ارائه و سخنرانی دکتر علی اصغر پورعزت استاد دانشگاه تهران به صورت وبینار از طریق سامانه آموزش های الکترونیکی مرکز  برگزار گردید. 
دکتر پورعزت در این نشست ابراز داشت که خط مشی گذاری یک تخصص است و نیاز به آموزش دارد، تا در همه زمینه های عمومی، تخصصی و محلی بتوان با آزمودن خط مشی های صحیح از آزمون و خطا جلوگیری کرد. ایشان با اشاره به  الزامات ساخت حکمیانه در مورد پرهیز از آزمون و خطا، تدبیر محکم و قابل اعتماد، درنظر گرفتن احتمال بروز حوادثی پیش بینی نشده و سناریو پردازی  را مطرح نمود. وی ادامه داد: اراده انسان ها، شانس، حوادث بد و خوب و شرایط تاریخی را از جمله مهمترین عوامل تأثیرگذار در شکل گیری گذشته و حال دانست و قدرت انتخاب انسان ها را در ساختن یک آینده بهتر، بسیار مهم و ارزشمند برشمرد. 
دکتر پور عزت با اشاره به اهمیت دانش حکمرانی، خط مشی پژوهی را مقدمه خط مشی گذاری دانست و بر ضرورت طراحی سامانه تدبیر تأکید داشت و آزمایشگاه خط مشی را قلب سامانه تدبیر نامید. وی طراحی شبکه آزمایشگاه های خط مشی گذاری را ضرورتی برای تعالی حکمرانی کشور دانست.
رئیس انجمن مدیریت دولتی ایران، آزمایشگاه های آینده را اساس حکمرانی حکمت بنیان و خردبنیان عنوان نمود و آن را مداخله های خردمبنا نامید. سپس با اشاره به اهمیت و نقش سیستم های اداری و حکمرانی به عنوان عاملی تأثیرگذار در ساخت آینده، بیان داشت: «خط مشی های خوب یا خطرناک، حکمرانی خوب یا خطرناک را رقم می زنند». وی با اهمیت و ضرورت خط مشی گذاری  حکمرانی، بر توسعه آزمایشگاه های خط مشی و درک خط مشی به عنوان یک تخصص تاکید کرد و آزمایشگاه خط مشی را آزمایشگاه برتر برای ساخت آینده دانست.

-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار