* *

سي امين شماره منتشر شد
فصلنامه علمي - پژوهشي حقوق اداري

مرکز آموزش مديريت دولتي، سی امین شماره از فصلنامه علمي پژوهشي-حقوق اداري را منتشر کرد. اين فصلنامه با بهره گيري از حمايت و مشاوره اساتيد مجرب دانشگاهي و مديران ارشد در حوزه نظام اداري، از معتبرترين فصلنامه هاي علمي پژوهشي در زمينه حقوق اداري در کشور است. رعايت موازين حقوقي، چاپ به موقع و تلاش در جهت ارتقاء کيفي از مهمترين اهداف نشريه حقوق اداري به شمار مي رود.

پژوهشگران و دانشجويان دکتري براي ارسال مقالات خود ميتوانند پس از ثبت نام در سامانه نشريه به آدرس http://qjal.smtc.ac.ir  نسبت به ارسال مقالات خود اقدام نمايند. خاطرنشان مي سازد دسترسي به محتواي الکترونيکي مقالات چاپ شده در اين سامانه، امکان پذير است.

عناوين مقالات سی امین شماره از فصلنامه حقوق اداري به شرح زير است:

  • حمایت از میراث فرهنگی غیرمنقول با تکیه بر ثبت در فهرست آثار ملی مطالعه تطبیقی نظام حقوقی انگلیس و ایران
  • چالش‌های مربوط به مرجع تنظیم گر و ناظر بر تولیدات صوت و تصویر فراگیر درفضای مجازی
  • ماهیت مراجع گزینشی کشور و نظارت قضایی بر تصمیمات آنها با تاکید بر رویه قضایی دیوان عدالت اداری
  • موقعیت حقوقي اعضای غیرقضایی در مراجع قضاوتی شبه قضایی
  • «تبعیض مثبت» یا «تبعیض رَوا»؟ تأملی بر مفهوم‌شناسی تبعیض در نظام حقوقی ایران؛ مطالعه موردی «بومی‌گزینی‌های استخدامی»
  • تأثیر و تأثر مدیریت کارآمد و حقوق شهروندی؛  با تأملی بر قوانین اداری داخلی
  • چالش رویکرد و سطح تحلیل در طرح‌های مبارزه با فساد اداری در ایران
  • نقدی بر نظر شورای نگهبان در مورد توسعه مقامات مذکور در اصل 142 قانون اساسی
  • تحلیل سیاست‌های اشتغال دولت ایران در پرتوی حق‌های بنیادین کار
  • ارزیابی مؤلفه‌های عدالت استخدامی در ورود به خدمت در ایران و انگلستان

 


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار