* *

مديريت آموزش و پژوهش استان سمنان برگزار کرد
دوره آموزشي سازمانهاي مردم نهاد و مديريت بحران با رويکرد مقابله با بحران

به گزارش مديريت آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان سمنان، دوره آموزشي " سازمانهاي مردم نهاد و مديريت بحران با رويکرد مقابله با بحران" ويژه کليه شاغلين دستگاه هاي اجرايي آن استان طي فراخوان 492570 مورخ 1400/10/02 از تاريخ 1400/10/04 الي 1400/10/20 به صورت غير حضوري برگزار گرديد .


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار