* *

مديريت آموزش و پژوهش استان هرمزگان برگزار کرد
دوره آموزشي فرآيند و فنون تصميم گيري سازماني

به گزارش مرکز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري استان هرمزگان، به منظور آشنايي فراگيران با فرايند و فنون تصميم گيري سازماني، از سري دوره‌هاي الزامي و حين انتصاب مديران حرفه اي سطح مياني دوره آموزشي « فرآيند و فنون تصميم گيري سازماني »، ويژه مديران و کارکنان دستگاههاي اجرايي استان،  بصورت غيرحضوري برگزار گرديد.
در اين دوره ي آموزشي تعداد 26  نفر از کارکنان و مديران حضور داشتند که از اين تعداد 2 نفر مدير مياني، 3 نفر مدير پايه، 2 نفر مدير عملياتي، 17 نفر کارمند و 2 نفر داوطلب آزاد بودند. همچنين به لحاظ جنسيت، از اين تعداد  12 نفر زن و  14 نفر مرد بودند.  

 


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار