* *

برگزاري نشست نابرابري هاي اجتماعي در پاندمي کرونا ويروس

 به گزارش روابط عمومي مرکز آموزش مديريت دولتي: ششمين نشست تخصصي دربارۀ کرونا در سال 1400 با عنوان « نابرابري هاي اجتماعي در پاندمي کرونا ويروس» و با هدف توسعه بينش کارکنان و مديران دستگاه هاي اجرايي روز شنبه 22 آبان‌ ماه 1400 از ساعت 10 تا 12 به صورت برخط (آنلاين) از طريق سامانه آموزش هاي الکترونيکي مرکز (lms.smtc.ac.ir) برگزار گرديد. 
اين نشست با سخنراني دکتر مهرداد فرخي معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه علوم توانبخشي و سلامت اجتماعي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي همراه بود.
وي نخست دربارۀ شکل‌گيري رصدخانه اجتماعي کوويد 19 و فعاليتهاي آن به توضيح پرداخت؛ سپس اشاره کرد که سلامت اجتماعي را مي‌توان در سه رويکرد «1. سلامت اجتماعي به مثابه جنبه هاي مختلف سلامت فردي؛ 2. جامعه سالم و رفاه اجتماعي که از اين جمله مي توان به شاخص هايي مثل: ميزان رفاه اجتماعي، توزيع فقر، ميزان درآمد و ... اشاره کرد؛ 3. تعيين کننده هاي اجتماعي سلامت.» بررسي کرد. 
معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه علوم توانبخشي و سلامت اجتماعي با اشاره به روانشناسي اجتماعي جامعه جهاني بيان داشت: روانشناسي اجتماعي جامعه جهاني از جمله مردم کشورمان، نشان از بحران عميق سلامت اجتماعي و رواني متأثر از پاندمي کرونا دارد. ترس از بيماري، عدم قطعيت در پيش بيني پايان اين بيماري، قرنطينه و تغييرات رفتاري گسترده متأثر از آن، تبعات رواني و اجتماعي گسترده اي را در سطح جهان بر مردم تحميل نموده است. به ‌طوري که تهديد سلامت رواني و اجتماعي را به موضوع روز محافل مختلف علمي بدل نموده است.
دکتر فرخي با تأکيد بر اثرات پاندمي کرونا در جهان، اين اثرات را در دو دسته مستقيم و غيرمستقيم دسته بندي نمود. از اثرات مستقيم آن به ميزان مرگ و مير ناشي از کرونا و اثرات جسمي ناشي از آن اشاره و اثرات غيرمستقيم را به اجتماعي، اقتصادي امنيت غذايي، نابرابري ناشي از فقر، تحت تاثير قرار گرفتن توسعه پايدار تقسيم بندي کرد.
همچنين افزود: نکته کليدي در مورد کرونا اين است که کرونا، شکاف هاي اقتصادي و اجتماعي که در جامعه وجود داشته را بيشتر کرده و از همه نظر آنها را تحت تأثير قرار داده است. در بيماري کرونا علاوه بر افرادي که ايمني بدني پاييني دارند، افرادي که از نظر مالي ضعيف هستند و جزو اقشار آسيب پذير تلقي مي شوند هم بشدت از اين بيماري آسيب ديدند. وي در بخش ديگري از سخنانش به تفاوت ميان عدالت و توزيع برابر منابع پرداخت و تأکيد داشت که نقش دولت براي کاهش نابرابري ها بسيار مهم و پررنگ است. 
دکتر فرخي در ادامه اين برنامه به ارائه گزارش بخشي از فعاليت‌ها و کارگروه‌هاي رصدخانه اجتماعي کوويد 19 پرداخت و بيان داشت: به طور مثال به واسطه فعاليت هاي رصدخانه مشخص شد که درصدي از کودکان به واسطه کرونا از تحصيل بازماندند که اين مسئله نشان از نابرابري اجتماعي است. آخرين کاري که  هم اکنون جزو اولويت هاي رصدخانه است، تعيين شاخص هاي مربوط به بازگشايي مدارس و فضاهاي اجتماعي است.
در پايان اين نشست، دکتر فرخي توجه به اين نکته را الزامي دانست که علاوه بر معايب کرونا بايد به مزاياي آن نيز مانند تجربه دورکاري کارکنان دولت و نيز توسعه آموزش هاي مجازي را بايد به عنوان يک فرصت توجه کرد. 


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار