* *

برگزاري دورۀ تيم سازي و شبکه سازي: مديريت تضاد بين فردي

به گزارش روابط عمومي مرکز آموزش مديريت دولتي: کلاس غيرحضوري «تيم سازي و شبکه سازي: مديريت تضاد بين فردي» از دوره هاي توسعه شايستگي براي 55 فراگير از دستگاه هاي اجرايي کشور در روز شنبه 24 مهرماه 1400 از طريق سامانه آموزش هاي الکترونيکي مرکز (lms.smtc.ac.ir) از ساعت 8 تا 12 برگزار شد.


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار