* *

برگزاري دوره تفکر تحليلي و حل مسأله
به گزارش روابط عمومي مرکز آموزش مديريت دولتي: دوره غيرحضوري «تفکر تحليلي و حل مسأله: تفکر سيستمي» از دوره هاي توسعه شايستگي عمومي مديران روز شنبه 17 مهرماه 1400 به مدت چهار ساعت و با حضور 58 فراگير از دستگاههاي اجرايي کشور از طريق سامانه آموزش هاي الکترونيکي مرکز آموزش مديريت دولتي (lms.smtc.ac.ir) برگزار گرديد.
 

-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار