* *

فراخوان دريافت مقالات و آثار علمي پژوهشگران، اساتيد، دانشجويان
فصلنامه آموزش مديريت دولتي با رسالت توسعه‌ي دانش مديريت اداره عمومي و در مسير تعميق مجموعه علوم آموزش و توانمندسازي کارکنان دولت و همسو با بهره گيري از ظرفيت هاي فردي و شبکه اي، در نظر دارد از نتايج يافته هاي علمي فرهيختگان گرامي در سه شماره بعدي فصلنامه آموزش مديريت دولتي با محوريت موضوعات ذيل، بهره برداري نمايد . 
آموزش، توسعه و توانمندسازي کارکنان( فصلنامه شماره 9) 
کانون هاي ارزيابي شايستگي مديران (آثار، ابعاد، آسيب ها، راهبردهاي توسعه و آينده نگري)(فصلنامه شماره 10)
توسعه و شايستگي هاي مديران( فصلنامه شماره 11)
 لذا از تمامي فرهيختگان گرامي دعوت مي شود مقالات خود را  با محوريت سه موضوع فوق با توجه به شيوه نامه ي ذيل، از طريق پست الکترونيک Training.smtc@gmail.com تا تاريخ 1400/08/05 ارسال نمايند. براي کسب اطلاعات بيشتر با دبيرخانه فصلنامه در دفتر پژوهش و همکاري هاي علمي و بين الملل، به شماره 42501415،42501418 و 42501552 تماس حاصل نمايند.
 
شيوه‌نامه‌ي نگارش مقاله
1. محوريت اصلي فصلنامه، بر چاپ مقالات تخصصي استوار است، اما دفتر فصلنامه در خصوص مصاحبه با موضوعات و محورهاي پژوهشي، گزارش‌هاي پژوهشي، مقالات مستخرج از طرح‌هاي پژوهشي و. . . آمادگي دريافت آثار علاقمندان، پژوهشگران و نويسندگان محترم در حوزه مسائل و مشکلات مبتلا به نظام اداري را دارد. ضمناً مقالاتي که داراي محتواي علمي ‌در حوزه‌‌هاي پژوهش هاي کاربردي علوم اداري بوده و محصول تحقيق نويسندگان و متضمن دستاورد علمي ‌جديد باشند، در نشريه، قابل چاپ خواهند بود. 
2. مقاله بايد به روش معتبر علمي تدوين شده باشد به گونه‌اي که داراي ترتيب منطقي و اجزاي زير باشد:
عنوان دقيق و واضح، اسامي و مشخصات صاحبان مقاله (پژوهشگران)، چکيده، کليد واژه‌ها، مقدمه، متن منطقي و منسجم، ارجاعات و استنادات، نتيجه‌گيري، منابع و مآخذ. 
روش پژوهش شامل موضوع، اهداف، فرضيه‌ها يا سوالات پژوهشي و پيشينه پژوهش به صورت مختصر و روشن.
چکيده داراي 250-150 واژه و در‌بردارنده موضوع و مهم‌ترين نتايج پژوهش باشد و  حداکثر 5 واژه به عنوان کليد واژه‌ها ارائه شود.
  در پاورقي رتبه دانشگاهي، دانشگاه محل خدمت و پست الکترونيکي و شماره تماس نويسندگان و نويسنده مسئول مشخص شود.
3. مقاله در قطع A4 با فونت12 BMitra و حاشيه‌هاي نرمال 54/2 از هر طرف و فاصله بين سطرها 2/1 حروفچيني شود.
4.   حجم مقاله بايد بين  6000 تا 8000 کلمه باشد.
5. مقاله نبايد در هيچ مجله داخلي يا خارجي چاپ و يا همزمان به ساير مجلات ارسال شده باشد.
6. فصلنامه در اصلاح و ويرايش مقالات پذيرفته شده آزاد است.
7. در مقابل اطلاعات، آمار و هرگونه ادعايي، منبع به صورت درون متني آورده شود. اين بند شامل جداول و نمودارها نيز مي‌شود. 
8. ارجاعات به روش درون‌متني و بر اساس شيوه APA باشد.
9. ذکر معادل غير فارسي واژه‌هاي تخصصي، اسامي افراد يا مکان ها در پاورقي ضروري است.
10. در پايان مقاله ارسالي، فهرست الفبايي منابع فارسي و لاتين (کتابنامه) به صورت زير ارائه شود (ابتدا منابع فارسي و عربي و سپس منابع لاتين):
11. کتاب: نام خانوادگي و نام نويسنده (تاريخ چاپ). نام کتاب، نام مترجم، محل انتشار: نام ناشر، شماره چاپ، جلد. مثال: انصاري، ولي الله (1377).کليات حقوق قراردادهاي اداري، تهران: حقوقدان.
12. مقاله مندرج در مجلات: نام خانوادگي و نام نويسنده (سال انتشار). «عنوان مقاله»، نام نشريه، دوره نشريه، شماره نشريه. مثال: آقايي طوق، مسلم (1392). «ساده سازي اداري و راهکارهاي آن» فصلنامه حقوق اداري، ش 1.
13. مقاله مندرج در مجموعه مقالات يا دايره المعارف‌ها: نام خانوادگي و نام نويسنده (تاريخ چاپ). «عنوان مقاله»، نام کتاب، نام ويراستار، محل انتشار، نام ناشر، شماره چاپ، شماره جلد. مثال: محمودي جانکي، فيروز(1383). «حمايت کيفري از اخلاق» مجموعه مقالات علوم جنائي، تهران: سمت.
14. در مواردي که نويسندگان بيش از سه نفر باشند، در ارجاع درون متني پس از ذکر نام خانوادگي نويسنده اول در فارسي از واژه «و همکاران» و در لاتين از عبارت «et.al» استفاده شود.
15. چنانچه مقاله‌ي ارسالي از يک پايان‌نامه‌ي تحصيلي (ارشد- دکتري) استخراج شده باشد، فقط با نام دانشجوي صاحب پايان‌نامه، استاد راهنما و استاد مشاور همان ‌پايان‌نامه پذيرفته مي‌شود و چنانچه مقاله حاصل يک طرح پژوهشي باشد محدوديتي در درجه‌ي تحصيلي و تعداد نويسندگان وجود ندارد.
16. تعداد و رديف نويسندگان مقاله به همان صورتي که در نسخه اوليه و زمان ارائه به دفتر مجله مشخص شده، مورد قبول است و تقاضاي حذف يا تغيير در ترتيب اسامي نويسندگان فقط قبل از داوري نهايي و با درخواست کتبي نويسنده مسئول و اعلام علت امر قابل بررسي است.
17. مسئوليت هر مقاله از نظر علمي، ترتيب اسامي و پيگيري، به عهده نويسنده مسئول آن خواهد بود.
18. مقالات تهيه شده از طريق ايميل به آدرس Training.smtc@gmail.com به دفتر فصلنامه ارسال شود. کليه مکاتبات بعدي نيز به شيوه ي مزبور انجام خواهد شد.
19. مقالات توسط هيأت تحريريه و با همکاري هيأت داوران ارزيابي شده و در صورت تصويب، طبق ضوابط مجله در نوبت چاپ قرار خواهد گرفت. هيأت تحريريه و داوران مجله در رد، قبول و يا اصلاح مقالات و همچنين بررسي هرگونه درخواست نويسنده(گان)، داراي اختيار کامل مي‌باشند.
20. گواهي پذيرش مقاله پس از اتمام مراحل داوري و تصويب نهايي هيأت تحريريه توسط سردبير مجله صادر و به اطلاع نويسنده مسئول خواهد رسيد.
 

-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار