* *

برگزاري دومين نشست ارائه يافته‌هاي علمي و کاربردي در سال 1400
تبيين پويايي‌ هاي مديريت دولتي در حمايت و تجاري سازي فناوري‌ هاي نوظهور در ايران

نقش و جايگاه مديريت دولتي در کاهش مشکلات تجاري، بهبود بازارگرايي و توسعه زمينه‌هاي موفقيت شرکت‌هاي مختلف دانش بنيان با محوريت فعاليت‌هاي نوين تجاري و اقتصادي، موضوع با اهميتي است که امروزه با توجه به مشکلات مختلف اقتصادي، بيشتر مورد توجه مي باشد. در اين مسير، مرکز آموزش مديريت دولتي با علم به اينکه پژوهش، با تأکيد بر پژوهش‌هاي کاربردي، يکي از زيربناهاي اصلي پيشرفت محسوب مي‌شود، با هدف اشتراک يافته‌هاي علمي، پژوهشي و کاربردي، دومين نشست ارائه يافته‌هاي علمي و کاربردي در سال 1400 را با موضوع «تبيين پويايي‌هاي مديريت دولتي در حمايت و تجاري سازي فناوري‌هاي نوظهور در ايران» در روز چهارشنبه مورخ 1400/06/31 از ساعت 12-10 به صورت برخط (آنلاين) برگزار نمود. 
در اين نشست تخصصي، آقاي دکتر نژاد حسين، مفهوم و راهبردهاي تجاري سازي فناوري‌هاي نوظهور، زيست بوم تجاري، جايگاه حاکميت، حاکميت در تجاري سازي فناوري‌هاي نوظهور را تشريح نمودند. ايشان به طور ويژه به تعريف تجاري سازي به معني ايجاد يک ارتباط بين فناوري و فرصت بازاري پويا که اين فرآيند به نقلي انتقال فناوري‌هاي نوظهور به صنايع جديد زيست بوم که بر تعامل ارگانيسم و محيط متمرکز است، پرداختند.
اين پژوهشگر در ادامه سخنان خود توليد کنندگان، عرضه کنندگان، توزيع کنندگان، موسسات مالي و پژوهشي، سازندگان فناوري‌ها را تشکيل دهندگان زيست بوم تجاري معرفي کرده و اشاره نمودند که زيست بوم در مدل‌هاي غير خطي ايجاد مي شود. همچنين بيان داشتند در اجراي زيست بوم تجاري سازي 4بازيگر نقش اصلي دارند. :1.بازيگران منبع، 2.بازيگران فناوري، 3.بازيگران نهادي و 4.بازيگران زمينه‌اي؛ که اين بازيگران علت اصلي تفاوت زيست بوم فعال و غير فعال هستند. 
در بخش ديگري از سخنان دکتر نژادحسين، موضوع نقش و جايگاه مديريت دولتي در حمايت و توسعه تجاري سازي فناوري ها، از نظر گذشت. بطوريکه جايگاه مديريت دولتي در پويايي، چابکي و کارايي فناوري هاي نوگرايانه مورد بحث و تفصيل قرار گرفت.
در پايان نشست، آقاي دکتر نژاد حسين به تمامي سوالات فراگيران به طور کامل پاسخ دادند.


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار