* *

رونمايي از سامانه آموزش هاي الکترونيکي مرکز آموزش و پژوهش هاي توسعه و اينده نگري استان لرستان

همزمان با هفته دفاع مقدس و در پايان دومين مرحله از اجراي کانون ارزيابي مديران در استان لرستان از سامانه آموزش هاي الکترونيکي مرکز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري استان لرستان رونمايي شد. 
اين سامانه آموزشي به صورت ويژه و مستقل به منظور آموزش مديران و کارکنان استان لرستان با همکاري مشترک مرکز آموزش مديريت دولتي و مرکز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان لرستان طراحي و پياده سازي https://lorestan.smtc.ac.ir شده است. 
سرکار خانم فرنيا مدير مرکز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري استان لرستان در آيين افتتاح اين سامانه اظهار داشتند، با هماهنگي هاي صورت گرفته زين پس محتواي آموزشي توليد شده توسط مرکز آموزش مديريت دولتي به صورت مستقل و مجزا به منظور آموزش و توانمندسازي مديران استان در اختيار سازمان ها و دستگاه هاي اجرايي استان لرستان قرار خواهد گرفت. 
معاونت آموزشي مرکز آموزش مديريت دولتي نيز بيان داشتند با توجه به دغدغه مرکز آموزش مديريت دولتي در راستاي تحقق چشم انداز ترسيم شده مبني بر ايفاي نقش محوري در ارتقاء مديريت امور عمومي از طريق آموزش، تربيت و توسعه شايستگي هاي مديران و کارکنان بخش دولتي در سطح ملي و منطقه در افق 1404 از طريق شبکه سازي و استفاده از ظرفيت ها و توانمندي هاي استاني؛ ضرورت دارد استان ها نيز نقش محوري و فعال تري در اين حوزه داشته باشند. به حول و قوه الهي در دو سال گذشته از طريق برنامه ريزي و اجراي کانون هاي ارزيابي شايستگي هاي عمومي مديران حرفه اي و نيز برنامه ريزي و اجراي دوره هاي تربيت ارزياب در استان هاي مختلفي اقدامات رو به جلويي انجام شده است. در گام بعدي اين حرکت تامين محتوا و بسترهاي آموزشي از طريق  فراهم کردن زيرساخت ها و رفع موانع ساختاري و قانوني مورد توجه قرار گرفته است و در اين خصوص سامانه آموزشي استان لرستان به منظور سياست گذاري و اجراي آموزش توسط استان عنوان اولين استان راه اندازي شده است. در يک برنامه کوتاه مدت قصد داريم در ساير استان¬ها نيز اين سامانه را به منظور ارائه خدمات مستمر، باکيفيت و اثربخش مستقر نماييم.  در فاز بعدي پروژه همکاري با مراکز استاني، برنامه¬ريزي به منظور اجراي کلاس هاي زنده آموزشي، اشتراک گذاري محتوا و منابع علمي و پژوهشي مدنظر قرار گرفته است


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار