* *

برگزاري اولين آزمون جامع گواهينامه هاي نوع دوم اختصاصي شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران در سال 1400

دفتر آموزش مهارت هاي اداري، در چارچوب دستورالعمل نحوه احتساب و تطبيق آموزش هاي کارکنان دولت و نحوه بررسي، تاييد و صدور گواهينامه هاي نوع دوم، موضوع بخشنامه شماره 31146/90/200 مورخ 1390/12/04 و ضوابط مقرر در نظام آموزش کارکنان دولت و اصلاحيه آن، اولين آزمون جامع گواهينامه هاي نوع دوم ويژه شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران در تاريخ 1400/6/19 با رعايت پروتکل هاي بهداشتي برگزار خواهد کرد. در اين دوره 70 نفر از کارکنان در دو رشته شغلي؛ مراقبت پرواز و الکترونيک حضور خواهند داشت. اين آزمون داراي 200 سوال مي باشد که 160 سوال اختصاصي رشته مراقبت پرواز و 160 سوال اختصاصي رشته الکترونيک به طور جداگانه تنظيم شده است. همچنين 40 سوال عمومي مشترک براي هر دو رشته شغلي طراحي شده است. اين سوالات از مجموع 2000 سوال مورد بررسي، ارزيابي متخصصين قرار گرفته و در قالب استانداردهاي آزمون سازي طراحي شده است. 

 


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار