* *

برنامه زمان بندي دوره هاي آموزشي مرکز آموزش مديريت دولتي از ١٤٠٠/06/27 لغايت ١٤٠٠/07/2

به گزارش روابط عمومي مرکز آموزش مديريت دولتي: برنامه زمان بندي دوره هاي آموزشي مرکز آموزش مديريت دولتي با توجه به برنامه ريزي هاي انجام شده،از 1400/06/27 لغايت 1400/07/02 در ساختمان زبرجد مرکز آموزش مديريت دولتي برگزار مي شود. اين برنامه هفتگي به شرح جدول پيوست جهت هماهنگي بيشتر و بهتر تردد فراگيران ارائه مي گردد.


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار