* *

برگزاري دوره هاي آموزشي غير حضوري توسط مديريت آموزش و پژوهش استان هرمزگان
1- برگزاري دوره آموزشي شغلي اختصاصي، اصول تئوري و عملي سيستم تعيين موقعيت جهاني GPS (مقدماتي) ، ويژه مديران و کارشناسان دستگاههاي اجرايي استان، به مدت 10 ساعت در مورخ06/06/1400، هدف از اجراي اين دوره، فراگيري تعيين موقعيت جهاني (مشخصات و محل پروژه)، و به منظور آشنايي اوليه با اصول کار با GPS، GPS دستي و مسيريابي GPS مي باشد.
در اين دوره ي آموزشي تعداد 67  نفر از کارکنان و مديران حضور داشتند که از اين تعداد 3 نفر مدير مياني، 8 نفر مدير پايه، 1 نفر مدير عملياتي  و 54 نفر کارمند و 1 نفر هم داوطلبان آزاد بودند. همچنين به لحاظ جنسيت، از اين تعداد  16 نفر زن 
و  51 نفر مرد بودند.  
2- برگزاري دوره آموزشي شغلي، امور رفاهي کارکنان (قوانين، مقررات و دستورالعمل ها) ، ويژه مديران دستگاههاي اجرايي استان، به مدت 12 ساعت، در تاريخ 13/06/1400 به منظور آشنايي کارشناس و کاردان امور اداري، کارگزين و مسئول خدمات اداري دستگاه هاي اجرائي استان، با قوانين، مقررات، و آئين نامه هاي جاري مرتبط با امور رفاهي کارکنان.
در اين دوره ي آموزشي تعداد 94  نفر از کارکنان و مديران حضور داشتند که از اين تعداد 9 نفر مدير مياني، 6 نفر مدير پايه، 2 نفر مدير عملياتي  و 76 نفر کارمند و 1 نفر هم داوطلبان آزاد بودند. همچنين به لحاظ جنسيت، از اين تعداد  50 نفر زن 
و  44 نفر مرد بودند.  
 

-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار