* *

واگذاري امور پشتيباني و خدماتي (نظافتي،پيشخدمتي، نگهباني، نامه رساني، باغباني و ...) مرکز آموزش مديريت دولتي از طريق مناقصه عمومي
مرکز آموزش مديريت دولتي در نظر دارد، بر اساس تصويبنامه شماره 38326/ت27506هـ مورخ 05/09/1381 هيأت وزيران، ماده 1 قانون احکام دائمي قانون برنامه هاي توسعه کشور و بند «ث» ماده 41 آيين نامه مالي معاملاتي مرکز، امور پشتيباني و خدماتي (نظافتي،پيشخدمتي، نگهباني، نامه رساني، باغباني و ...) خود را درسال1400-1401 از طريق مناقصه عمومي يک مرحله اي به اشخاص حقوقي واجدشرايط که داراي تائيديه صلاحيت از وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعي مرتبط با موضوع مناقصه، براي مدت يک‌سال از تاريخ ١٤٠٠/٠٥/٠١ لغايت ١٤٠١/٠٤/٣١  باحجم 23 نفر واگذار نمايد. تمامي شرکت‌کنندگان مي توانند جهت دريافت اسناد مناقصه و ارائه پيشنهاد خود به سامانه تدارکات الکترونيکي دولت به نشاني www.setadiran.ir مراجعه نمايند. 

-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار