* *

اعلام دوره هاي الکترونيکي مرکز آموزش مديريت دولتي در تابستان 1400
به گزارش روابط عمومي مرکز آموزش مديريت دولتي: معاونت آموزشي مرکز آموزش مديريت دولتي، تقويم برگزاري دوره ها و کلاس هاي تابستاني 1400 را جهت بهره برداري مديران و کارکنان نظام اداري کشور از طريق درگاه اصلي مرکز به نشاني (www.smtc.ac.ir) اعلام کرد.
دوره هاي آموزشي مرکز آموزش مديريت دولتي در تابستان سال 1400، به سه روش طراحي، اجرا و ارزشيابي مي شوند:
الف. آموزش هاي الکترونيکي شامل 1. دوره هاي آموزشي همزمان- زنده (Online - Synchronous): روشي است مبتني بر بستر ارتباطي همزمان (زنده) که در آن فراگيران با استفاده از ابزارهاي تعاملي، فرايند يادگيري اثربخش را با ترکيبي از فعاليت هاي فردي و گروهي با هدايت مدرس دوره طي مي نمايند. 2. دوره هاي آموزشي غيرهمزمان- آفلاين (Offline- Asynchronous) براي تقويت فرهنگ خودآموزي و توجه به اصل يادگيري انفرادي، بخشي از محتواي دوره هاي آموزشي در چارچوب استانداردهاي توليد محتوا طراحي و در استوديوي حرفه اي مرکز توليد مي شود. يکي از اهداف مهم اين مسير، دستيابي عموم فراگيران به محتواهاي علمي روز با کمترين هزينه است.
ب. آموزش هاي حضوري با توجه وضعيت کشور و شرايط ناشي از ويروس کرونا؛ دوره هاي آموزشي مهارت محور با رعايت کامل پروتکل ها و موارد بهداشتي و رعايت فاصله اجتماعي به صورت حضوري در ساختمان شماره دو مرکز آموزش مديريت دولتي و يا مراکز آموزش و پژوهش توسعه و آينده نگري استانها برنامه ريزي و اجرا خواهند شد.
دوره هاي آموزشي زنده مرکز در تابستان 1400 عبارتند از: 1. دوره هاي آموزشي مديران و کارکنان؛ 2. دوره هاي آموزشي مديران ارشد و سياسي؛ 3. دوره هاي توسعۀ شايستگي عمومي مديران حرفه اي.
دوره هاي آموزشي آفلاين مرکز نيز عبارتند از: 1. دوره هاي آموزشي مديران؛ 2. دوره هاي آموزشي رشته هاي شغلي؛ 3. دوره هاي آموزشي آزاد؛ 4. دوره هاي آموزشي عمومي و فرهنگي؛ 5. دوره هاي آموزشي سامانه جامع آموزش هاي الکترونيکي؛ 6. دوره هاي تربيت مدرس؛ 7. تجارب مديران ارشد نظام اداري کشور (بازپخش)؛ 8. نشست هاي تخصصي مساله محور (بازپخش)؛ 9. طرح ملي مربيگري يادگيري الکترونيکي (بازپخش)؛ 10. باشگاه دانش آموختگان APO (دپارتمان تخصصي بهره وري).
در پايان دوره هاي تربيت ارزياب حرفه اي تنها دورۀ حضوري مرکز در تابستان 1400 معرفي شده است. اميد آنکه اين آموزش ها و دوره ها در ارتقاي مديريت امور عمومي و تربيت و توسعه شايستگي هاي مديران و کارکنان بخش دولتي در سطح ملي و منطقه اي مؤثر و مفيد باشد.

-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار