* *

اولين نظارت مرکز آموزش مديريت دولتي بر پروژه هاي پژوهشي گواهينامه هاي نوع دوم در شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران در سال 1400

بر اساس مکاتبه شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران با مرکز آموزش مديريت دولتي؛ طي نامه شماره21492 مورخ 4/3/1400 در خصوص درخواست کارکنان شاغل واجد شرايط اخذ گواهينامه نوع دوم؛ شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران، جلسه دفاع پروژه هاي پژوهشي گواهينامه هاي نوع دوم با برنامه ريزي گروه خدمات آموزشي و کارشناسان متخصص از تاريخ 1400/3/22 لغايت 1400/3/26 با حضور نماينده محترم مرکز و 8 نفر از اساتيد راهنما و با حضور 8 نفر از داوران جلسه دفاع از پروژه هاي پژوهشي براي 8 متقاضي گواهينامه نوع دوم برگزار شد. 
جلسه دفاع از پروژه هاي پژوهشي در محل اتاق جلسه دفاع در شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران هر روز از ساعت 9:30 آغاز به کار کرده و تا 13:30 ادامه داشت. اين جلسه براي 8  نفر از کارکنان متقاضي با حضور 8 نفر از اساتيد راهنما و 8 نفر از داوران برگزار گرديد. پس از بررسي مدارک بر اساس دستورالعمل گواهينامه هاي نوع دوم اصلاحاتي را براي پروژه پژوهشي آنها اعمال شد که داوطلبين بايد زير نظر استاد راهنما و با رهنمودهاي نماينده محترم مرکز آنها را به انجام برسانند تا موفق به اخذ مدرک گردند. 


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار