* *

اولين نشست ارائه يافته هاي علمي و کاربردي در سال 1400 برگزار شد
توانمندسازي مديران منابع انساني

به گزارش روابط عمومي مرکز آموزش مديريت دولتي: اولين نشست ارائه يافته هاي علمي و کاربردي در سال 1400 با موضوع «توانمندسازي مديران منابع انساني» و با هدف تشريک يافته هاي علمي، پژوهشي و کاربردي، روز چهارشنبه نوزدهم خردادماه از ساعت 10 تا 12به صورت برخط از طريق سامانه آموزشهاي الکترونيکي مرکز آموزش مديريت دولتي (http://tclms.smtc.ac.ir ) برگزار شد.
مراکز تحقيقاتي، دانشگاه ها، سازمان ها و نهادهاي مختلف پژوهشي، منابع ارزشمندي از توليد علم و حرکت در مسير بهره وري هستند. اين مراکز با تأکيد بر پژوهش هاي کاربردي، زمينه ساز تحقق چشم اندازهاي روشن آتي در توسعه ملي مي باشند که با توجه به شرايط موجود کشور، سرمايه گذاري و تعميق و تشريک بيشتر مطالعاتي را بيش از گذشته مورد توجه قرار داده است. در اين مسير، مرکز آموزش مديريت دولتي با علم به اينکه پژوهش هاي کاربردي، يکي از  زيربناهاي اصلي پيشرفت محسوب مي شود، اولين نشست ارائه يافته هاي علمي و کاربردي امسال را با محوريت «توانمندسازي مديران منابع انساني» و با هدف تشريک يافته هاي علمي، پژوهشي و کاربردي، به اجرا درآورد. 
دکتر فهيمه رباني خواه به عنوان پژوهشگر و سخنران در بخش نخست اين نشست بر مفهوم توانمندسازي و ضرورت آن تأکيد نمود و روش ها و مزاياي توانمندسازي را برشمرد و با بيان موانع توانمندسازي، راهکارهاي عملي توانمندسازي را تشريح کرد. سپس به بحث استراتژي ها و تاکتيک هاي مديريتي توانمندسازي پرداخت و رويکردهاي گوناگون توانمندسازي را براي مخاطبان بسط داد. 
رباني خواه در بخش دوم سخنان خود به تجربه اجراي طرح ملي توانمندسازي مديران منابع انساني دانشگاه هاي علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني کشور پرداخت. در ادامه ضمن بيان ضرورت توانمندسازي مديران منابع انساني در بخش سلامت به اهداف اين پروژه ملي و روش اجراي آن اشاره کرد. وي مراحل اين طرح ملي را اين گونه معرفي نمود: مرحله اول، استخراج شرح وظايف مديران؛ مرحله دوم، استخراج شايستگي هاي مديريتي؛ مرحله سوم، تدوين فرم نيازسنجي شغلي مديران؛ مرحله چهارم، ارسال پرسشنامه به مديران منابع انساني و نظرسنجي؛ مرحله پنجم، بررسي دوره هاي آموزشي داخلي و خارجي سازمانها و مؤسسات برتر؛ مرحله ششم، برگزاري جلسات تخصصي با خبرگان جهت نهايي سازي نيازها؛ مرحله هفتم، پرسشنامه نهايي نيازهاي مديران و دريافت نظرات معاونان توسعه و جمع بندي نهايي و مرحله هشتم، ارائه به مشاور سازمان جهاني بهداشت و تطبيق با کتابچه آموزش  who مديران بيمارستاني در کشورهاي عضو منطقه مديترانه.
رباني خواه در فرجام سخن به جمع بندي مراحل شناسايي دوره هاي آموزشي ويژه مديران منابع انساني پرداخت و اولويتهاي اصلي براي رهبران منابع انساني در سال 2021 را «تجربه کارکنان؛ آينده کار؛ جايگاه رهبري فعلي و آينده؛ طراحي سازماني و مديريت تغيير و ايجاد مهارتها و شايستگي هاي انتقادي» دانست و به شرح کوتاهي از آنها اشاره نمود.


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار