* *

برگزاري کانون ارزيابي در استان گيلان

به گزارش روابط عمومي مرکز آموزش مديريت دولتي: تيم ارزيابي مرکز آموزش مديريت دولتي در هفته پاياني ارديبهشت ماه  1400، کانون ارزيابي شايستگي هاي عمومي مديران حرفه اي را براي 40 نفر از کارکنان دستگاه هاي اجرايي استان گيلان در سطوح مختلف مديريتي پايه، مياني و ارشد در سازمان مديريت و برنامه ريزي استان گيلان طي سه روز از 26 تا 28 ارديبهشت ماه برگزار مي نمايد. افراد شرکت کننده در اين کانون با 6 ابزار تعيين شايستگي مورد ارزيابي قرار مي گيرند.


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار