* *

برنامه زمان بندي دوره هاي آموزشي مرکز آموزش مديريت دولتي (14 لغايت ۲0 فروردين 1400)

به گزارش روابط عمومي مرکز آموزش مديريت دولتي: برنامه زمان بندي دوره هاي آموزشي مرکز آموزش مديريت دولتي با توجه به برنامه ريزي هاي انجام شده،از ۱400/01/14 لغايت ۱400/01/20 در ساختمان زبرجد مرکز آموزش مديريت دولتي برگزار مي شود. اين برنامه هفتگي به شرح جدول پيوست جهت هماهنگي بيشتر و بهتر تردد فراگيران ارائه مي گردد.  


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار