* *

برنامه زمان بندي دوره هاي آموزشي مرکز آموزش مديريت دولتي (23لغايت ۲9 اسفند 1399)

به گزارش روابط عمومي مرکز آموزش مديريت دولتي: برنامه زمان بندي دوره هاي آموزشي مرکز آموزش مديريت دولتي با توجه به برنامه ريزي هاي انجام شده،از ۱۳۹۹/۱۲/23 لغايت ۱۳۹۹/۱۲/۲9 ساختمان زبرجد مرکز آموزش مديريت دولتي برگزار مي شود. اين برنامه هفتگي به شرح جدول پيوست جهت هماهنگي بيشتر و بهتر تردد فراگيران ارائه مي گردد.  


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار