* *

آموزش و پژوهش استان هرمزگان برگزار کرد
دوره آموزشي اخلاق اداري و مناسبات انساني

به گزارش مرکز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري استان هرمزگان، دوره ي آموزشي « اخلاق اداري و مناسبات انساني »، از دوره  هاي توانمندي هاي عمومي، به مدت 8 ساعت با هدف: آﺷﻨﺎﯾﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﻓﺮدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ، ﻇﺮاﻓﺖ ﻫﺎي رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و آداب و رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ برگزار گرديد. 
در اين دوره ي آموزشي مورادي نظير: 1 . اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ2. راﺑﻄﻪ ي اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺧﺪا 3. راﺑﻄﻪ ي اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ، تدريس شد.

در اين دوره تعداد  38  نفر از کارکنان و مديران حضور داشتند که از اين تعداد، 2 نفر مدير مياني 5 نفر مدير پايه 2 نفر مدير عملياتي  و 29 نفر کارمند بودند. همچنين به لحاظ جنسيت، از اين تعداد 11 نفر زن و 27  نفر مرد بودند.  


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار