* *

برگزاري دوره آموزشي مديريت استراتژيک منابع در استان هرمزگان

 به گزارش مرکز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري استان هرمزگان، دوره ي آموزشي « مديريت استراتژيک منابع»، از دوره  هاي توانمندي هاي عمومي ، در بهمن ماه به مدت 4 ساعت با هدف: ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ داﻧﺶ ﻣﺪﯾﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ، ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎ و ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ برگزار گرديد. 

در اين دوره ي آموزشي مواردي نظير:  اهداف، ﺿﺮورت و ﻧﻘﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﺳﺎزﻣﺎن ،ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎ و ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ،ﭘﯿﻮﻧﺪ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎ و ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋيﻫﺎ، ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺪلﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻣﻨﺎﺑﻊ ،ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻣﻨﺎﺑﻊ ،اﻧﻮاع اﺳﺘﺮاﺗﮋيﻫﺎي ﻣﻨﺎﺑﻊ ،ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮاي اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻣﻨﺎﺑﻊ ،اﺑﺰارﻫﺎ و ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎي ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻣﻨﺎﺑﻊ ،ﻧﻈﺎم ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ منابع و روﯾﮑﺮد اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺑﻪ آنها  ، تدريس شد.

در اين دوره تعداد  18 نفر از کارکنان و مديران حضور داشتند که از اين تعداد،  1 نفر مدير مياني  6 نفر مدير پايه  و  11 نفر کارمند بودند. همچنين به لحاظ جنسيت، از اين تعداد 6  نفر زن و  12  نفر مرد بودند.  


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار