* *

ارزيابي آسيب پذيري و بهسازي بافتها و زيرساختهاي شهري در کارگاه پژوهش محور

به گزارش روابط عمومي مرکز آموزش مديريت دولتي: کارگاه پژوهش محوري با عنوان «ارزيابي آسيب پذيري و بهسازي بافتها و زيرساختهاي شهري بر مبناي مديريت بحران»  در روز شنبه 9 اسفندماه 1399،  از طريق  سامانه «جامع آموزش کارکنان و مديران کشورِ» مرکز آموزش مديريت دولتي (TCLMS.smtc.ac.ir) از ساعت 8 الي 16 برگزار شد. 


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار