* *

مرکز آموزش مديريت دولتي در ٢٠ اسفندماه ١٣٩٩ برگزار مي نمايد:
همايش ملي (آنلاين) فرصت ها و ضرورت هاي آموزش مجازي

بشر قرن ها بود كه آموزش را در حضور در كلاس ها و همايش ها تجربه كرده بود. اين تجربه از آموختن تا حد زيادي مبتني بر ابزاري بود كه در اختيار انسانها بود. رشد تكنولوژي موجب شد كه كناب و قلم از يك بستر عيني به كامپيوتر و اينترنت كشيده شود و نحوه خواندن، نوشتن و پژوهيدن تغيير كند.

رشد فناوري و علم اگرچه در پاره اي از امور، گره از مشكلات گشود اما دست تصرف انسان را بر طبيعت گشوده تر نمود و هر چه كه انسان قدرت بهره كشي از طبيعت را افزون كرد، خرمن تعادل جهان را بر هم زد و مخاطرات زيستي و بهداشتي را افزايش داد.
شايد هيچوقت تصور نمي كرديم كه در هزاره سوم، زندگي انسان مورد هجوم يك بيماري واگير قرار گيرد. انساني كه تصور جهان ايزوله را با پيشرفت هايش در سر مى پروراند، امروزه با پاندمى كرونا مواجه است. كرونا انسان ها را ملزم به فاصله گرفتن از يكديگر كرد و تمام ابعاد پيدا و پنهان زندگي را متحول ساخت.
در چنين شرايطي، آموزش ديگر نمي تواتست بر همان روش هاي سنتي، كه مبتني بر حضور فيزيكي بود، تصلب ورزد و بايد مكانيسم هاي نويني را تعبيه ميكرد؛ روش هايي كه فاصله گذاري اجتماعى و سلامت انسان ها را تضمين نمايد.
اينگونه بود كه مفهوم "آموزش مجازي" بعنوان يك ضرورت مطرح شد تا در تهديد يك بيماري همه گير، فرصت هاي رشد فردي، اجتماعي و سازماني را فراهم آورد.
به جرات مى توان گفت كه مركز آموزش مديريت دولتي، به دلبل بيش از نيم قرن سابقه آموزش نظام اداري، از پيشگامان آموزش مجازي در ايران اسلامي بوده است و در دوراني كه ويروس كرونا، بسياري از فعاليت ها و خدمات سازماني را به مختل كرده بود، توانست رونق آموزش كاركنان و مديران دولت را نه تنها حفظ، بلكه تزايد بخشد و با فراهم آوردن زيرساخت هاي مناسب، آموزش الكترونيكي را با كيفيتي مناسب ارائه دهد.
مركز آموزش مديريت دولتى با برگزاري همايش ملي(آنلاين) ضرورت ها و فرصت هاى آموزش مجازى، در تلاش است تا هم پايه هاي نظرى گسترش آموزش مجازي را هر چه بيشتر تثبيت نمايد و هم از تجارب و انديشه صاحبنظران بهره مند گردد.
اميد كه مشاركت و مقالات صاحبنظران موجبات غناي محتوايي اين همايش ملي گردد.
شايان ذكر است كه مهلت ارائه مقالات تا ١٥ اسفند تمديد گشته است.


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار