* *

برگزاري کانون ارزيابي شايستگي هاي مديران استان کردستان بهمن ماه 1399
اولين مرحله کانون ارزيابي شايستگي هاي ‌ مديران استان کردستان، توسط مرکز آموزش مديريت دولتي، به ميزباني مرکز آموزش و پژوهش توسعه و آيندنگري استان کردستان در تاريخ26 الي 30 بهمن ماه 1399 در سنندج شروع به کار کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش مدیریت دولتی، در این رویداد که طی چهار روز کاری برگزار شد، پنجاه نفر از  مدیران استان در سطوح پایه و میانی از سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی، راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، فرهنگ و ارشاد اسلامی، اقتصاد و دارایی و راه و شهرسازی، توسط تیم ارزیابی مرکز آموزش مدیریت دولتی موردِ ارزشیابی قرار گرفتند.

فرآیند کانون ارزیابی مشتمل بر سه بخش Warm up، ابزارها و تمرین‌ها و Wash up بود؛ ابزارهای مصاحبه رفتاری، ایفای نقش، ارائه شفاهی، بحث گروهی در این کانون مورد استفاده قرار گرفتند، همچنین با استفاده از آزمون روانشناختی نئو و هوش هیجانی الگوهای شخصیتی و احساسی ارزیاب شوندگان مورد ارزشیابی قرار گرفت.

جلسه‌ی Warm up

در بخش Warm up به منظور آشنایی شرکت‌کنندگان با کانون ارزیابی به بیان فلسفه، اهداف، مدلِ شایستگی و ابزارها و تمرین‌هایی که در طولِ دوره‌ی ارزیابی حاضرین سپری خواهند کرد، پرداخته می شد.

ابزارها و تمرین‌ها

پس از جلسه‌ی Warm up، فرایند ارزیابی آغاز ‌شده و افراد طبق برنامه‌ریزی صورت یافته در هر یک از ابزارها و تمرین‌ها حضور به هم رسانیدند. هر روز 12 ارزیابی‌شونده توسط شش ارزیاب از مرکز آموزش مدیریت دولتی مورد سنجش قرار گرفتند.

جلسه Wash up

طی یک روز کاری، پس از حضور تمامی ارزیابی‌شونده‌ها در ابزارها و تمرین‌ها، فرایندِ ارزیابی  به پایان رسیده و به دنبال آن، جلسه‌ی Wash up تنها با حضور ارزیابان آغاز می‌شد. در این جلسه، هر یک از ارزیابان دیدگاه‌های خود را در رابطه با هر یک از شرکت‌کنندگان و براساس شایستگی‌های تعیین شده در هر یک از ابزارها و تمرین‌های به بحث گذاشته و در نهایت به جمع‌بندی و امتیازدهی به شرکت‌کنندگان می‌پرداختند.

پایان دوره

کانون ارزیابی و توسعه شایستگی‌های مدیران استان کردستان پس از گذران چهار روز در تاریخ 30 بهمن ماه 1399 به پایانِ کار خود رسید. در طول این دوره، 50 مدیر در سطوحِ پایه و میانی مورد ارزیابی قرار گرفتند. مرکز آموزش مدیریت دولتی از همکاری صمیمانه‌ی مدیران مسئول در امر برگزاری این دوره در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان تشکر می‌کند. امید است با توجه به نگاه توسعه‌ای مدیران این استان به سرمایه‌های انسانی خود، در آینده شاهدِ همکاری‌های بیشتر و اثربخش‌تری میانِ این استان و مرکز آموزش مدیریت دولتی باشیم.


First First First First First First First First First First First First First First First
-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار