* *

عملکرد دوره هاي آموزشي مرکز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري استان هرمزگان در ديماه 1399

به گزارش مدیریت آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری استان هرمزگان، در دیماه سال 1399 جمعاً 80 ساعت آموزش در قالب تعداد 11 دوره آموزشی بهبود مدیریت، 66 ساعت آموزش در قالب تعداد 7 دوره توانمندیهای عمومی، 16ساعت آموزش در قالب تعداد 2 دوره فرهنگی اجتماعی، 46 ساعت آموزش در قالب تعداد 5 دوره شغلی و شغلی اختصاصی، و در مجموع تعداد 25 دوره ی آموزشی با 208 ساعت آموزش و 6188 نفر ساعت آموزش کارکنان و 2378 نفر ساعت آموزش مدیران، بصورت آموزش الکترونیکی و غیرحضوری در محل مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هرمزگان آموزش دیده اند .به لحاظ جنسیت نیز تعداد 371 نفر زن و 663 نفر مرد در دوره های آموزشی شرکت کرده اند.

عملکرد دوره های آموزشی دیماه 99 


First First First First First First
-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار