* *

برگزاري دوره ي آموزشي مديريت و ارزيابي عملکرد در استان هرمزگان

      به گزارش مرکز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري استان هرمزگان، دوره ي آموزشي « مديريت و ارزيابي عملکرد »، از دوره  هاي آموزشي ويژه مديران جوان و زن  (مديران مياني و ارشد )، در تاريخ 99/10/04 به مدت 4 ساعت با هدف: ارتقاء سطح دانش مديران نسبت به اصول، مباني و مدلهاي مديريت عملکرد در بخش دولتي، برگزار گرديد.
در اين دوره ي آموزشي مواردي نظير: کليات و مفاهيم (عملکرد، ارزيابي، مقايسه مديريت عملکرد با ارزيابي عملکرد ، اهميت و ضرورت مديريت عملکرد،مزاياي مديريت عملکرد و ...)، اصول و فرايند مديريت عملکرد در سازمانهاي دولتي، مولفههاي مديريت عملکرد در بخش دولتي، نظام ارزيابي عملکرد و جايگاه آن در سازمان، مولفه هاي نظام ارزيابي عملکرد، فرآيند ارزيابي عملکرد و مباني قانوني ارزيابي و مديريت عملکرد در نظام اداري و اجرايي کشورتدريس شد.
در اين دوره تعداد 44 نفر از کارکنان و مديران 6 دستگاه اجرايي حضور داشتند که از اين تعداد 5 نفر مدير مياني ، 13 نفر مدير پايه، 2 نفر مدير عملياتي و 24 نفر کارمند بودند. همچنين به لحاظ جنسيت، از اين تعداد 17 نفر زن و 27 نفر مرد بودند.  

 


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار