* *

مديريت آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري استان هرمزگان برگزار کرد
دوره آموزشي مديريت سبز

به گزارش مرکز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري استان هرمزگان، دوره ي آموزشي «مديريت سبز»، از دوره  هاي توانمندي هاي عمومي، در تاريخ 99/10/06 به مدت 8 ساعت با هدف: آﺷﻨﺎﯾﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺎ ﻧﺤﻮه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي، ﻣﻮاد و ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ و آﻟﻮدﮔﯽﻫﺎي زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ، برگزار گرديد. 
در اين دوره ي آموزشي مواردي نظير؛ شاخص ها و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺒﺰ در ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ، وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن و دﻓﺘﺮ ﮐﺎر ﺳﺒﺰ، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﺎرﻣﻨﺪان و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺒﺰ (ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﻨﺎد ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ)، روشﻫﺎي ﮐﺎرﺑﺮدي در ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ ﮐﺎﻏﺬ و اﻗﻼم ﻣﺼﺮﻓﯽ،  ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزي ﻣﺼﺮف ﺑﺮق در ﺗﺠﻬﯿﺰات اداري، روشﻫﺎي ﮐﺎرﺑﺮدي ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در ﻣﺼﺮف آب، ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﺗﻬﻮﯾﻪ و روﺷﻨﺎﯾﯽ تدريس شد.
در اين دوره تعداد 11 نفر از کارکنان و مديران حضور داشتند که از اين تعداد 2 نفر مدير پايه، و 9 نفر کارمند بودند. همچنين به لحاظ جنسيت، از اين تعداد 6  نفر زن و 5 نفر مرد بودند.  


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار