* *

برگزاري دوره ي آموزشي مديريت رفتار سازماني توسط مديريت آموزش و پژوهش استان هرمزگان

به گزارش مرکز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري استان هرمزگان، آزمون دوره ي آموزشي « مديريت رفتار سازماني  »، از دوره هاي بهبود مديريت ، در تاريخ 99/10/10 به مدت 12 ساعت با هدف: ارتقاي سطح دانش و مهارت فراگيران در خصوص مفاهيم، مباني و شناخت تيم هاي کاري در سازمان ، برگزار گرديد. 
در اين دوره تعداد 70  نفر از کارکنان و مديران حضور داشتند. همچنين به لحاظ جنسيت، از اين تعداد 42 نفر زن و 28 نفر مرد بودند.  


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار