* *

برگزاري دوره هاي آموزشي وبيناري براي کارکنان دولت توسط مرکز آموزش و پژوهش استان کرمان

مرکز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري استان کرمان، با برنامه ريزي به عمل آمده براي برگزاري دوره هاي آموزشي ضمن خدمت کارکنان دولت ويژه ماه هاي آذر و دي ، در مجموع تعداد ۹ دوره آموزشي را تا تاريخ 1399/10/14 به صورت وبيناري براي کارکنان متقاضي دستگاه هاي اجرايي برگزار کرده است .

مهندس اسدي سرپرست مرکز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري استان کرمان اظهار داشت از اين تعداد دوره ، ۴ دوره مديريتي ،۱ دوره شغلي و۴ دوره مربوط به دوره هاي عمومي بوده است که در مجموع تعداد  ۹۹۵  نفر در اين دوره ها شرکت نموده اند . 


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار