* *

مرکز آموزش مديريت دولتي برگزار مي کند:
کلاس هاي غيرحضوري دوره هاي تربيت مدرس
به گزارش روابط عمومي مرکز آموزش مديريت دولتي: از مجموعه دوره هاي تربيت مدرس، کلاس هاي غيرحضوري «روش هاي سنجش و ارزشيابي آموزشي» با تدريس آقاي دکتر محجور ، «روش ها و فنون آموزشي» با تدريس خانم دکتر شفيعي ، «آشنايي با نظام آموزشي کارکنان دولت و مقررات مربوطه» با تدريس آقاي احمد ذاقلي و نيز کلاس غيرحضوري «تکنولوژي آموزشي» با تدريس آقاي افتخاري، براي فراگيراني از سازمان غذا و دارو و از طريق سامانه آموزش هاي الکترونيکي مرکز آموزش مديريت دولتي، به صورت شبانه روزي، از 13 تا 19 دي ماه 1399 در حال برگزاري است.
 
 

-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار