* *

تداوم برگزاري کلاس هاي توسعه شايستگي
به گزارش روابط عمومي مرکز آموزش مديريت دولتي: کلاس هاي غيرحضوري «نظارت و کنترل در مديريت»، «کار تيمي و مهارت هاي تيم سازي»، «مديريت مشارکتي»، «مديريت تضاد بين فردي» و همچنين کلاس «مهارت هاي نفوذ و تاثيرگذاري»، از مجموعه دوره هاي توسعه شايستگي از روز شنبه سيزدهم تا روز سه شنبه شانزدهم دي ماه سال جاري، با حضور فراگيراني از دستگاه هاي اجرايي کشور، از طريق سامانه آموزش هاي الکترونيکي مرکز آموزش مديريت دولتي برگزار گرديد.
گفتني است که کلاس هاي مجازي «سنجش و ارزيابي عملکرد» و «شبکه سازي» از دوره هاي توسعه شايستگي در روز چهارشنبه هفدهم دي ماه از طريق سامانه آموزش هاي الکترونيکي مرکز (lms.smtc.ac.ir) برگزار مي گردد.

-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار