* *

بازديد رئيس مرکز آموزش مديريت دولتي و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان لرستان از فرآيند اجراي کانون ارزيابي مديران استان لرستان

به گزارش روابط عمومي مرکز آموزش مديريت دولتي: روز پنجشنبه يازدهم دي ماه 1399 دکتر زهرا احمدي پور رئيس مرکز آموزش مديريت دولتي و دکتر سمانه حسن پور رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان لرستان به اتفاق يکديگر از فرآيند اجراي کانون ارزيابي مديران استان لرستان که با همکاري مرکز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري استان لرستان و مرکز آموزش مديريت دولتي برگزار شد، بازديد کردند.
در اين ديدار، رياست مرکز آموزش مديريت دولتي با تأکيد بر لزوم توانمندسازي مراکز استاني‌ و تمرکز بر اجراي کانون هاي ارزيابي استانها در سازمان مديريت و برنامه ريزي استان از آمادگي مرکز آموزش مديريت دولتي به منظور همکاري هاي گسترده آموزشي، توسعه اي و پژوهشي با اين مراکز سخن گفت. رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان لرستان هم ضمن اشاره به مجموعه اقدامات انجام شده بر ظرفيت هاي استان لرستان و مجموعه منابع انساني، مادي و فکري موجود در اين استان تأکيد کرد. 
دور اول ارزيابي شايستگي هاي عمومي مديران استان لرستان از روز دوشنبه هشتم دي ماه لغايت پنجشنبه يازدهم دي ماه با ارزيابي ۴۸ نفر از مديران پايه و مياني دستگاه هاي اجرايي استان لرستان در مرکز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري استان لرستان انجام شد.


First First First First
-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار