* *

برگزاري کارگاه آموزشي راهبري سامانه ميزخدمت دستگاه هاي اجرايي استان البرز

به گزارش  مديريت آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري استان البرز، باتوجه به شرايط بيماري کرونا ،کارگاه  آموزشي - توجيهي  راهبري سامانه ميزخدمت 25 دستگاه اجرايي استان البرز، بصورت مجازي و باشرکت مديران وکارشناسان ميزخدمت دستگاه هاي اجرايي استان باهمکاري امورتوسعه دولت الکترونيک سازمان اداري استخدامي از طريق LMS درتاريخ 99/9/25 برگزارگرديد. 


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار