* *

گفتاري از خانم دکتر جهانگيري در رونمايي از دو کتاب مستندسازي تجارب استانداران و مديران زن

به گزارش روابط عمومي مرکز آموزش مديريت دولتي: به مناسبت هفته پژوهش و فناوري، روز سه شنبه 25 آذرماه 1399، دکتر شهناز جهانگيري معاون پژوهشي مرکز آموزش مديريت دولتي از دو کتاب «مستندسازي تجارب مديران زن» که مشتمل بر 24 نشست با مديران ارشد زن دستگاه هاي اجرايي است و کتاب«تبيين مدل مديريت منطقه اي در ايران، مبتني بر تجارب استانداران»، رونمايي کرد و در اين مراسم مطالبي را پيرامون اين دو اثر مطرح نمود.
دکتر جهانگيري: موضوع مديريت زنان به عنوان يک دغدغه جدي هميشه از سوي فعالان، نهادها و بانوان مورد مطالبه بوده است. علي  رغم اينکه قانون اساسي راه را براي تصدي مناصب مديريتي زمان و قدرت تصميم  گيري هاي باز گذاشته است، ولي برداشت هاي نادرست از قوانين و آيين  نامه  ها و نوع نگاه افراد در سطوح مختلف به مديريت زنان موجب شده که کمتر به نقش تأثيرگذار آنان توجه شود. با همه توجهي که در دهه اخير در خصوص استفاده از مديريت زنان در سطوح مديريتي مختلف صورت گرفته است. ولي هنوز در زمره کشورهاي داراي پايين ترين سطح حضور زنان در سطح مديريتي و تصميم  گيري هستيم. در دولت يازدهم و دوازدهم براي بهره مندي از توان اين قشر از جامعه سياست ها و برنامه هايي در نظر گرفته شد. از جمله لزوم دريافت گواهينامه شايستگي براي انتصاب و ارتقاء در پست هاي مديريتي که تعداد زيادي از بانوان شايسته توانستند با حضور در کانون  هاي ارزيابي موفق به دريافت اين گواهينامه شوند و مصوبه شوراي عالي اداري مبني بر اينکه تا پايان برنامه ششم توسعه مي  بايست براي سي درصد از پست هاي مديريتي از خانم  ها استفاده شود، خود موجب حساس شدن مديران دستگاه هاي اجرايي و توجه آنان به اين امر گرديد. با اين اوصاف سهم 5 درصدي مديريت زنان در ابتداي دولت يازدهم به 23 درصد در نيمه اول سال 99 رسيده است و اميد مي رود تا پايان برنامه در سال 1400 رشد مورد نظر براساس شايسته گزيني محقق شود، هم اکنون حدود صد نفر از بانوان در پست مديريت عالي و حدود 120000 نفر در سطوح پايه و مياني مشغول هستند که نويد بخش چرخه مديريت آنان در بلندمدت مي باشد.
اجراي عدالت و عدم تبعيض در همه نظامات و فرآيندها مورد تأکيد همه انسان ها و جوامع است؛ اما در جايي که به علت ضعف فرهنگي و عدم توجه به نيمي از نيروهاي فعال و تحصيل کرده به علت جنسيت کم توجهي شده، در کوتاه مدت تبعيض مثبت براي فرهنگ سازي و البته براساس شاخص هاي شايسته گزيني امري مطلوب محسوب مي ¬شود. علي رغم اينکه اصلاحيه مصوبه شوراي عالي اداري با رأي ديوان ابطال گرديده، اما روندي که در اين زمينه بوجود آمده برگشت ناپذير است و اميدواريم شوراي عالي اداري در جهت حراست و مراقبت از آن برنامه هاي مکمل و حمايتي داشته باشد. تفاوت هاي روحي و جسمي زنان نسبت به مردان به عنوان يک عامل قوت و پيش برنده براي رسيدن به رشد و توسعه کشور مي تواند موثر و مفيد باشد. نوع مديريت زنانه يک امتياز و کامل کننده مديريت مردان است و از مهمترين مواردي که از سوي بانوان مدير به عنوان آيتم هاي مثبت مديريت زنان نام برده شده مي توان  به بهره گيري بيشتر و بهتر از هوش عاطفي EQ يعني هوش منطقي و استدلالي، انضباط، وظيفه شناسي، تعهد ، تعادل بين کار و زندگي، نوع مهارت-هاي ارتباطي و انساني و ... اشاره کرد.. يکي از اهداف مهم مرکز در ارتباط با کتاب مزبور، اهميت و ارج نهادن به جايگاه مديريت زنان و تلاش در راستاي انتقال و اطلاع رساني تجارب ارزشمند ايشان به ساير مديران در سراسر کشور و نيز توجه به بندهاي قانوني توسعه و بهره گيري از حضور بيشتر بانوان در عرصه هاي مديريتي و تخصصي است.
در همين راستا مرکز آموزش مديريت دولتي بسته هاي آموزشي ويژه مديران زن و جوان را طراحي و پس از تأييد سازمان اداري و استخدامي به دستگاه هاي اجرايي ابلاغ نموده تا در برنامه آموزشي خود لحاظ نمايد.در يک سال و نيم گذشته مديران زن و جوان حدود 86000 ساعت آموزش ديده اند.
در از اين رو، جهت مستند سازي تجارب مديريتي بانوان ،پس ارائه تجارب به صورت حضوري و هم اکنون به صورت وبينار براي مديران سراسر کشور،کتاب تجارب مديريتي زنان نيز بر اساس صحبت هاي آنان تدوين و چاپ شده است.
در خصوص چاپ کتاب «تببين مدل توسعه منطقه اي مبتني بر تجارب استانداران» نيز با توجه به اينکه استاندار يک مقام حاکميتي در استان محسوب مي شود و نقش بسياري در توسعه و پيشرفت استان بر عهده دارد و مدت هاست که طرح بومي  سازي مديريت کشور و تئوري  هاي مربوط بدان، از جمله تأکيدات مقام معظم رهبري بوده و تلاش هايي نيز در اين زمينه صورت پذيرفته است. با علم به اهميت اين موضوع و همانگونه که اشاره گرديد. در حال حاضر، مرکز آموزش مديريت دولتي ضمن درک شرايط موجود کشور در خصوص اهميت انتقال تجربيات و با هدف بهره گيري از الگوهاي بومي مديريتي در عرصه تئوري و عمل و نيز با هدف نيل به سمت توليد نظريه  هاي مديريتي داخلي و کارکردي، به بررسي و انتقال تجربيات استانداران به عنوان نماينده عالي دولت در استان ها همت گمارده است. در همين خصوص، تعداد 17نفر از استانداران دولت دوازدهم مشمول قانون ممنوعيت به کارگيري بازنشستگان مورخ 1397/6/6 شدند و استانداران ديگري که مدتي از خدمت خود در اين پست حاکميتي قرار داشتند. تبديل دانش ضمني آنان به دانش عيني و کاربردي و مستندسازي تجارب مديريتي آنان به عنوان يکي از اولويت هاي پژوهشي مرکز آموزش مديريت دولتي در دستور کار قرار گرفت. تاکنون تعداد 12نفر از استانداران به صورت جلسات حضوري و وبيناري علاوه بر انتقال تجربه شفاهي به مديران شرکت کننده در نشست ها، تجارب آنان پس از پياده سازي فايل و ويراستاري در قالب جلد اول کتاب توسعه منطقه اي با استفاده از تجارب استانداران چاپ شده است. 


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار