* *

دهمين جلسه هيات تحريريه فصلنامه علمي ـ پژوهشي حقوق اداري برگزار شد

دهمین جلسه هیات تحریریه فصلنامه علمی پژوهشی حقوق اداری در شهریور ماه جاری در سالن جلسات مرکز آموزش مدیریت دولتی با حضور اعضاء و سردبیر فصلنامه برگزار شد. در این جلسه 11 مقاله از بین مقالات تایید شده برای چاپ در شماره 23 (تابستان 1399) با توجه به عناوین و موضوعات مقالات از نظر محتوایی، بررسی و تایید گردید.


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار