* *

برگزاري جلسه مسئولين آموزش دستگاه‌هاي اجرايي در استان قم

به گزارش دفتر آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری استان قم، در اجراي بخشنامه نحوه احراز صلاحيت تدريس و اجراي برنامه تربيت مدرسان دوره‌هاي آموزشي كاركنان دولت، جلسه مسئولين آموزش دستگاه‌هاي اجرايي استان به صورت مجازي برگزارشد.

ابتدا مديرآموزش و پژوهش‌هاي توسعه و آينده نگري ضمن تشكر از اعضاي جلسه مواردي را در خصوص احراز صلاحيت تدريس مدرسين دوره‌هاي آموزشي بيان كردند.

در ادامه مهدي نيا با توجه به برنامه مديريت سرمايه انساني از مجموع برنامه‌هاي اصلاح نظام اداري و فصل نهم قانون مديريت خدمات كشوري(توانمندسازي كارمندان) بر مواردي از قبيل: بستر سازي مناسب دستگاه‌هاي اجرايي براي شركت كارمندان در دوره‌هاي آموزشي مجازي، برنامه‌ريزي براي شركت مديران جوان و زن در دوره‌هاي آموزشي، سنجش اثر بخشي دوره‌هاي آموزشي و رعايت سرانه ساعت آموزش مديران و كاركنان تاكيد كردند.

  در نهايت آقاي فرخار كارشناس مسئول آموزش مديريت آموزش و پژوهش‌هاي توسعه و آينده نگري فرايند تحويل گواهينامه‌هاي آموزشي، فرايند ثبت نام و شركت در دوره‌هاي آموزشي مجازي، بخشنامه و فرم‌هاي نحوه احراز صلاحيت تدريس مدرسان، و برنامه دوره‌هاي آموزشي احراز صلاحيت مدرسين را براي شركت كنندگان توضيح دادند.


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار