* *

در سازمان مديريت و برنامه ريزي استان البرز برگزار شد
اولين دوره ارزيابي شايستگي هاي عمومي مديران حرفه اي

اولين دوره ارزيابي شايستگي هاي عمومي مديران حرفه اي استان البرز در كانون ارزيابي سازمان مديريت و برنامه ريزي اين استان برگزار گرديد. دكتر يحيي رمضاني مديركانون ارزيابي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان البرز در اين باره گفت: اولين مرحله از ارزيابي شايستگي هاي عمومي مديران حرفه اي دستگاه هاي اجرايي در كانون ارزيابي اين سازمان برگزار گرديد كه در اين فرايند 8 نفر از مديران پايه و مياني استان در آن ارزيابي شدند، براي اين ارزيابي از وجود 4 ارزياب (2 ارزياب كشوري و 2 ارزياب استاني) و يك متخصص روانشناسي استفاده شد و پس از انجام 5 تكنيك تست هاي شخصيتي، بحث گروهي، مصاحبه عمومي و تخصصي، بازي هاي مديريتي و همچنين ارائه مطلب توسط مديران يادشده، نتايج اين ارزيابي به بحث و بررسي گذاشته شد و در نهايت مديران يادشده حائز گواهي ارزيابي شدند.

مدير مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان البرز اضافه كردند: در اين دوره ارزيابي كه براي اولين بار و پس از اخذ مجوز كشوري كانون ارزيابي شايستگي هاي مديران حرفه اي در استان البرز صورت مي گيرد مديراني از دو دستگاه اجرايي حضور داشتند و بياري خداوند سبحان اين روند تا پايان سال با توجه به نياز دستگاه هاي اجرايي و در چارچوب آيين نامه هاي مربوطه براي تمامي دستگاه ها برگزار خواهد شد.ضمن اينكه در اين دوره رعايت شيوه نامه هاي بهداشتي را دربرنامه خود گنجانده بوديم تا مشكلي براي عزيزان پيش نيايد . 


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار