* *

برنامه زمانبندي دوره هاي آموزشي مرکز آموزش مديريت دولتي؛22 لغايت 27 شهريور۹۹

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش مدیریت دولتی: برنامه زمانبندی دوره های آموزشی مرکز آموزش مدیریت دولتی با توجه به برنامه ریزی های انجام شده، از تاریخ ٩٩/٠٦/٢٢ لغایت ٩٩/٠٦/٢٦ در ساختمان زبرجد مرکز آموزش مدیریت دولتی برگزار می شود. این برنامه هفتگی به شرح جدول پیوست جهت هماهنگی بیشتر و بهتر تردد فراگیران ارائه می گردد.


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار