* *

کانون ارزيابي شايستگي عمومي مديران حرفه اي با حضور فراگيراني از سازمان بنادر و دريانوري تهران

کانون ارزیابی شایستگی عمومی مدیران حرفه ای با حضور ارزیابان حرفه ای از مرکز آموزش مدیریت دولتی در ساختمان شماره 2مرکزدر تاریخ 19 شهریور ماه سال 1399 اجرا گردید.

در این کانون 8 نفر شرکت کننده ازسازمان بنادر ودریانوردی (ستاد) 1نفر مدیر در سطح میانی و 7 نفر از مدیران  در سطح مدیریت ارشد توسط تیم ارزیابان مرکز مورد ارزیابی قرار گرفتند.


First First First First First First First First
-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار