* *

برنامه زمانبندي دوره هاي آموزشي مرکز آموزش مديريت دولتي؛15 لغايت 20 شهريور۹۹

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش مدیریت دولتی: برنامه زمانبندی دوره های آموزشی مرکز آموزش مدیریت دولتی با توجه به برنامه ریزی های انجام شده، از تاریخ 1399/06/15 لغایت 1399/06/20 در ساختمان زبرجد مرکز آموزش مدیریت دولتی برگزار می شود. این برنامه هفتگی به شرح جدول پیوست جهت هماهنگی بیشتر و بهتر تردد فراگیران ارائه می گردد.

 


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار