* *

کتاب "نيم قرن تجربه و مسير آينده "منتشرشد

کتاب "نیم قرن تجربه و مسیر آینده" با نگاهی به سیر تطور مرکز آموزش مدیریت دولتی در 50 سال فعالیت در عرصه آموزش مدیران گردآوری و تدوین شده است.

هدف از انتشار این کتاب ، مستندسازی نیم قرن تجربه مدیران مرکز آموزش مدیریت دولتی با قصد ایجاد حافظه سازمانی از طریق جمع آوری، سازمان دهی، پالایش و انتقال  اطلاعات ارزشمندی است که به دلایل گوناگون در خطر از دست رفتن است.

این کتاب با ارجاع به مستندات موجود و بهره گیری از تجارب ارزشمند مدیران اسبق در دوره های مختلف فعالیت مرکز تهیه و در 6 بخش زیر ارائه می شود:

بخش اول: کلیات (شامل فلسفه و چرایی تاسیس مرکز آموزش مدیریت و اسناد تاسیس)

بخش دومعملکرد رؤسای سابق مرکز (از بدو تأسیس تا سال 1381)

بخش سومفعالیت های مرکز از سال 1381 تا پایان سال 1396

بخش چهارم: مرکز آموزش مدیریت دولتی (از اواخر سال‌  1396 تا بهمن‌ماه 1398 )

بخش پنجممراکز استانی

بخش ششمتغییرات ساختاری مرکز طی پنجاه سال


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار