* *

برگزاري کانون ارزيابي شايستگي عمومي مديران حرفه اي با حضور فراگيراني از سازمان بنادر ودريانوردي تهران

کانون ارزیابی شایستگی عمومی مدیران حرفه ای با حضور ارزیابان حرفه ای از مرکز آموزش مدیریت دولتی در ساختمان شماره 2مرکزدر تاریخ27-28 و29 مرداد ماه سال 1399برگزار گردید.

در این کانون 28 نفر شرکت کننده  سازمان بنادر ودریانوردی (ستاد) 20 نفر در سطح مدیران پایه و 8 نفر در سطح مدیران میانی توسط تیم ارزیابان مرکز مورد ارزیابی قرار گرفتند.


First First First First First First First First
-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار