* *

برگزاري کانون ارزيابي شايستگي عمومي مديران حرفه اي ويژه سازمان بنادرو دريانوردي تهران

کانون ارزیابی شایستگی عمومی مدیران حرفه ای با حضور ارزیابان حرفه ای از مرکز آموزش مدیریت دولتی در محل ساختمان شماره 2 مرکزدرتاریخ 20-21-22 مرداد ماه سال 1399 برگزار گردید.

در این کانون 32 نفر شرکت کننده سازمان بنادرودریانوردی (ستاد) در سطح مدیران پایه توسط تیم ارزیابان مرکز مورد ارزیابی قرار گرفتند.


First First First First First
-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار