* *

برنامه زمانبندي دوره هاي آموزشي مرکز آموزش مديريت دولتي؛ 19 لغايت 22 مرداد 99

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش مدیریت دولتی: برنامه زمانبندی دوره های آموزشی مرکز آموزش مدیریت دولتی با توجه به برنامه ریزی های انجام شده، از تاریخ 99/05/19 لغایت 99/05/22 در ساختمان زبرجد مرکز آموزش مدیریت دولتی برگزار می شود. این برنامه هفتگی به شرح جدول زیر جهت هماهنگی بیشتر و بهتر تردد فراگیران ارائه می گردد.

 


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار